Амбасадорот Оцука Казуја добива почесна награда во име на градот Чигасаки/ Ambasadori Otsuka Kazuya pranoi çmimin e nderit në emër të qytetit Chigasaki/ Ambassador Otsuka Kazuya receiving honorary award on behalf of Chigasaki city

2023/6/12
 На 23 Амбасадорот Оцука Казуја прими почесна награда од Малиот Битолски Монмартр во име на градот Чигасаки како и наградите за двајца ученици од едно од училиштата учесници на натпреварот. Почесната награда е именувана по основачот на фестивалот „Коста Хаџи Антоновски“. Таа е една од најважните награди на фестивалот и е доделена на градот Чигасаки за значаен придонес на светската промоција на детско сликарство и промоција на млади визуелни уметници и талентирани учесници.
 Градот Чигасаки има долга историја на пријателство со Северна Македонија и беше град домаќин за Република Северна Македонија на Олимписките игри 2020 во Токио.

***
 Më 23 maj, ambasadori Otsuka Kazuya pranoi çmimin e nderit nga festivali Montmartri i vogël i Manastirit në emër të qytetit Chigasaki, si dhe çmime për dy nxënës të njërës prej shkollave pjesëmarrëse në konkurs. Çmimi i nderit mban emrin e themeluesit të festivalit “Kosta Haxhi Antonovski”. Është një nga çmimet më të rëndësishme të festivalit dhe i dorëzohet qytetit të Chigasakit për kontributin e rëndësishëm në promovimin e pikturave të fëmijëve në nivel botëror si dhe promovimin e artistëve të rinj në sferën vizuale dhe studentëve të talentuar në përgjithësi.
 Qyteti i Chigasaki ka një histori të gjatë miqësie me Maqedoninë e Veriut dhe ishte qyteti pritës për Republikën e Maqedonisë së Veriut në Lojërat Olimpike 2020 në Tokio.

***
 On 23th of May, the Ambassador Otsuka Kazuya received honorary award from the Small Montmartre of Bitola on behalf of Chigasaki city and its Junior High School students. This award is named after the founder of the festival “Kosta Hadzhi Antonovski”. It is one of the most important awards of the festival and it is given to the Chigasaki city for significant contribution to the worldwide promotion of children’s painting and the promotion of young visual artists and talented students.
 Chigasaki city has a long-standing friendship with North Macedonia and it was the host town of Republic of North Macedonia for the Olympics 2020 in Tokyo.