Средба на амбасадорот Оцука Казуја со градоначалникот на Битола г. Тони Китановски/ Ambasadori Otsuka Kazuya në takim me kryetarin e Komunës së Manastirit z. Toni Konjanovski/ Ambassador Otsuka Kazuya’s meeting with Mr. Toni Konjanovski, the mayor of Bitola

2023/6/12
 На 23ти мај, амбасадорот Оцука Казуја се сретна со градоначалникот на Битола г. Тони Коњановски. Тие дискутираа за понатамошен развој на пријателство и соработка. Главните теми беа културни настани во градот покриени од општината и потенцијални проекти, кои може да се соодветни за Јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човечка безбедност.

***
 Më 23 maj, ambasadori Otsuka Kazuya realizoi takim me kryetarin e Komunës së Manastirit z. Toni Konjanovski. Ata diskutuan për zhvillimin e mëtejshëm të miqësisë dhe bashkëpunimit. Temat kryesore ishin ngjarjet kulturore në qytet të mbështetura nga bashkia si dhe projektet e mundshme të cilat mund të jenë të përshtatshme për (GGP) Grant Programi për Projekte të Vogla dhe Siguri Njerëzore.

***
 On 23th of May, the Ambassador Otsuka Kazuya met with Mr. Toni Konjanovski, the mayor of Bitola. They discussed the further development of friendship and cooperation. The main topics were cultural events in the city supported by the municipality and potential projects which could be eligible for the Grand Assistance for Grass Roots and Human Security Projects (GGP).