Церемонија на предавање на ГГП за "Проект за реконструкција на објектот на Основното училиште "Д-р Владимир Полежински" во Кичево"/ Ceremonia e Dorëzimit të GGP-së “Projekti për rindërtimin e Shkollës Fillore “Dr. Vladimir Polezhinoski” në Kërçovë”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo”

2023/9/12
 На 11-ти септември 2023 година амбасадорот на Јапонија Оцука Казуја присуствуваше на церемонијата на предавање на завршениот проект на ГГП.
 Овој проект со висина од 80,593 ЕУР ја финансираше реконструкцијата на Основното училиште "Д-р Владимир Полежиноски" во Кичево вклучувајќи купување на нови врати, прозорци и реновирање на тоалетите на училиштето.
 Церемонијата ја отвори градоначалникот на Кичево, г-дин Фатмир Дехари, кој ги поздрави гостите и ја изрази благодарноста на општината до јапонскиот народ. Директорот на училиштето, г-дин Горан Карафилоски, откако им ja покажа реконструкцијата на зградата, ги доведе до приредбата што учениците ја подготвија за оваа прилика.

***
 Më 11 shtator, Ambasadori i Japonisë, z. Ocuka Kazuja mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP projektit në Komunën e Kërçovës.
 Me shumën prej 80.593 euro, projekti mundësoi rindërtimin e Shkollës fillore "Dr.Vlladimir Polezhinoski" në Kërçovë, nëpërmjet ndërrimit të dyerve dhe dritareve, si dhe rinovimit të tualeteve.
 Ceremoninë e hapi kryetari i Komunës së Kërçovës, z. Fatmir Dehari, i cili i përshëndeti të pranishmit dhe shprehu mirënjohjen e komunës për popullin japonez. Drejtori i shkollës, z. Goran Karafilloski, pasi i prezantoi rezultatet e projektit, i shoqëroi të pranishmit në shfaqjen e nxënësve të përgatitur për këtë rast.

***
 On September 11th,  Ambassador of Japan, Mr. Otsuka Kazuya attended the handover ceremony of the GGP project.
 This Project had been financed with the amount of 80.593 EUR for the reconstruction of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo including purchasing new doors, windows and renovation of the toilets of the school.
 The ceremony was opened by the Mayor of Kichevo, Mr. Fatmir Dehari, who welcomed the guests and expressed the gratitude of the municipality to the Japanese people. The Director of the School, Mr. Goran Karafiloski, after presenting the results of the reconstruction of the facilities, leaded them to the performance prepared by the students for this occasion.