Новогодишна честитка од амбасадорот Отсука/ Urimi i Vitit të Ri nga Ambasadori Otsuka / New Year’s Greeting from Ambassador Otsuka

2023/1/13


●Ви посакувам Среќна Нова Година!
Во Скопје пристигнав на 28 декември минатата година. Задоволен сум што ќе работам во Северна Македонија, која, исто како и Јапонија, е благословена со прекрасни планини и природа. На 11 јануари ги предадов акредитивите на Н.Е. Стево Пендаровски, претседателот на Република Северна Македонија.
 
●Јапонија го негуваа пријателството со Северна Македонија уште пред независноста на земјата во 1991 година и понатаму. Кога земјотресот го погоди Скопје во 1963 година, покојниот Кензо Танге, извонреден архитект од Јапонија, придонесе за дизајнот на реконструкцијата на градот и на тој начин поврзувајќи се со неговите граѓани. Шеесет годишнината од настанот годинава ќе го прославиме како симбол на пријателството на нашите две земји. Во 1976 година, истовремено нивното царско височество принцот и принцезата (сегашните царски величества царот емеритус и емерита) го посетија Скопје.
 
●Јапонија и Северна Македонија воспоставија дипломатски односи во 1994 година. Оттогаш, Јапонија ја поддржува Северна Македонија на различни полиња, вклучително и економската соработка. Минатата година, г. Бујар Османи, министерот за надворешни работи ја посети Јапонија. Тој беше примен од царското височество престолонаследникот и престолонаследничката принцеза Акишино, имаше средби со министерот за надворешни работи, г. Хајаши Јошимаса и други, и учествуваше на бизнис форум. На 3 јануари се сретнав со министерот Османи и се договоривме да го развиваме нашето пријателство и соработка на разни полиња.
 
●Владата на Северна Македонија е ангажирана во преговорите за пристапување во ЕУ и ќе ги следи реформите во секој сектор со цел да се усогласи со правниот систем на ЕУ (EU acquis). Јапонија склучи Договор за економско партнерство со ЕУ (Јапонија-ЕУ ЕПА), затоа кога Северна Македонија ќе стане членка на ЕУ, ќе се реализира слободна трговија меѓу Јапонија и Северна Македонија. Доколку реформите во судството и другите реформи се унапредат како резултат на пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ, инвестициските услови ќе се подобрат за странските инвеститори и јас сум решен да вложам максимални напори за зајакнување на економските врски со Јапонија.
 
●Северна Македонија претседава со Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) во 2023 година. Во контекст на руската инвазија во Украина, ОБСЕ се очекува да одигра важна улога. Северна Македонија е важен партнер и ги споделува со нашата земја фундаменталните вредности на слободата, демократијата, човековите права и владеењето на правото, затоа се надевам дека земјата ќе покаже лидерство како претседавач со ОБСЕ.   Јапонија, како земја-азиски партнер на ОБСЕ, ќе соработува и со Владата на Северна Македонија.

 Бидејќи следната 2024 година ќе се одбележат 30 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу нашите земји, имам намера да ја зголемам размената меѓу нашите две земји во областа на политичкиот дијалог, економијата, културата и размената на граѓани.   Исто така, ќе се стремиме да ја обезбедиме потребната поддршка и услуги за жителите на Јапонија во Северна Македонија и јапонските компании, како и за граѓаните на Република Северна Македонија кои би аплицирале за која било друга виза освен виза за краток престој.
 Ќе работам напорно на дополнително продлабочување на пријателството меѓу нашите две земји.  Се надевам на вашата континуирана поддршка во овој потфат.
 
Јануари 13, 2023 година
 
***
 
●Ju uroj një Vit të Ri të mbarë.
Në Shkup arrita më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Ndjehem shumë i gëzuar të punoj në Maqedoninë e Veriut, e cila po ashtu sikurse Japonia, është e bekuar me male dhe natyrë të bukur.
Më 11 janar, i dorëzova letrën kredenciale Sh.T. z. Stevo Pendarovskit, Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 
●Japonia dhe Maqedonia e Veriut kanë ndërtuar miqësi edhe para pavarësisë së vendit në vitin 1991, dhe më pas gjatë tërmetit të madh në Shkup në vitin 1963, ku i ndjeri Kenzo Tange, arkitekti i shquar japonez, dizajnoi rindërtimin dhe krijoi miqësi të vërtetë me qytetarët e Shkupit. Këtë vit do të festojmë 60 vjetorin e kësaj ngjarje, si përkujtim dhe simbol i miqësisë mes dy shteteve.
Gjatë vitit 1976, Shkëlqesia e Tij Princi dhe Princesha Perandorake të asaj kohe, (tani – Shkëlqesia e Tij Perandori Emeritus dhe Emerita) vizituan qytetin e Shkupit.
 
●Japonia dhe Maqedonia e Veriut themeluan marrëdhënie diplomatike në vitin 1994. Që atëherë, Japonia ka mbështetur Maqedoninë e Veriut në shumë sfera, duke përfshirë bashkëpunimin ekonomik. Vitin e kaluar, në 2022, z. Bujar Osmani, Ministri i Punëve të Jashtme vizitoi Japoninë. Ai u mirëprit nga Shkëlqesia e Tij Perandorake Princi i Kurorës dhe Princesha e Kurorës Akishino, me çrast u takua me Ministrin e Jashtëm, z. Hayashi Yoshimasa dhe të tjerë, si dhe morri pjesë në forume biznesi.
Më 3 janar, takova ministrin Osmani dhe u pajtuam që të zhvillojmë miqësinë dhe bashkëpunimin tonë në fusha të ndryshme.
 
●Qeveria e Maqedonisë së Veriut është e angazhuar me negociatat e anëtarësimit në BE, dhe do të kryejë reforma në çdo sektor, që të jetë në përputhje me sistemin ligjor të BE-së (acquis të BE-së). Japonia ka lidhur Marrëveshje Partneriteti Ekonomik me BE-në, dhe me këtë rast kur Maqedonia e Veriut të bëhet anëtare e BE-së, tregtia e lirë mes Japonisë dhe Maqedonisë së Veriut do të jetë e realizueshme. Nëse reformat ligjore dhe reformat e tjera promovohen si rezultat i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, rrethanat e investimeve do të përmirësohen për investitorët e huaj, prandaj unë jam i vendosur të bëj çdo përpjekje për të forcuar lidhjet ekonomike me Japoninë.
 
●Maqedonia e Veriut është vend kryesues i OSBE-së (Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë) në vitin 2023. Në kontekst të pushtimit të Rusisë në Ukrainë, OSBE-ja pritet të luajë një rol të rëndësishëm.
Maqedonia e Veriut është partner i rëndësishëm që ndan me vendin tonë vlerat themelore të lirisë, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit, prandaj besoj se ky vend do të paraqet një udhëheqje të mirë si kryesuese e OSBE-së. Japonia, si vend partner aziatik i OSBE-së, do të bashkëpunojë gjithashtu me Qeverinë e Maqedonisë së Veriut.
 
 Për shkak se viti i ardhshëm do të sjell përvjetorin e 30-të të themelimit të marrëdhënieve diplomatike mes vendeve tona, synoj që të rris shkëmbimin në fushën e dialogut politik, ekonomisë, kulturës dhe shkëmbimin mes qytetarëve. Ne gjithashtu do të përpiqemi të ofrojmë çdo mbështetje dhe shërbim të nevojshëm për banorët japonez në Maqedoninë e Veriut, kompanitë japoneze, si dhe për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët aplikojnë për viza, përveç vizave të qëndrimit afatshkurtër.
 Do të punoj fuqishëm për të thelluar më tej miqësinë tonë. Pres me padurim mbështetjen tuaj të vazhdueshme në këtë rrugëtim.
 
Janar 13, 2023
 
***
 
●I wish you a Happy New Year! 
I arrived in Skopje on December 28 last year. I am pleased to be working in North Macedonia which, likewise Japan, is blessed with beautiful mountains and nature. 
On January 11, I was able to present the letter of credence to H.E. Mr. Stevo Pendarovski, President of the Republic of North Macedonia. 
 
●Japan and North Macedonia have fostered friendships even before the country's independence in 1991 and thereafter. When the Skopje Earthquake struck in 1963, the late Kenzo Tange, a Japan's outstanding architect, contributed to the design of the city's reconstruction and established a fellowship with the citizens. We will celebrate the 60th anniversary of the event this year as a symbol of friendship of our two countries. 
In 1976, their Imperial Highness Prince and Princess at the same time (current thier majesties Emperor Emeritus and Emerita) visited Skopje. 
 
●Japan and North Macedonia established diplomatic relations in 1994, Ever since then, Japan has supported North Macedonia in various fields, including economic cooperation. Last year, in 2022, Mr. Bujar Osmani, Minister of Foreign Affairs visited Japan. He was received by Imperial Highness Crown Prince and Crown Princess Akihino, and he held meetings with Foreign Minister, Mr. Hayashi Yoshimasa and others, and participated in a business forum. 
On January 3, I met with Minister Osmani and we agreed to develop our friendship and cooperation in various fields.  
 
●The Government of North Macedonia is engaged in EU accession negotiations, and will reform in each sector to conform to the EU legal system (EU acquis). Japan has concluded an Economic Partnership Agreement with the EU (Japan-EU EPA), therefore when North Macedonia would become an EU member, free trade between Japan and North Macedonia will be realized. If judicial reforms and other reforms are promoted as a result of North Macedonia's accession to the EU, the investment environment will improve for foreign investors, and I am determined to make every effort to strengthen economic ties with Japan. 
 
●North Macedonia holds the chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in 2023. In the context of Russia's invasion in Ukraine, the OSCE is expected to play an important role. North Macedonia is an important partner that shares with our country the fundamental values of freedom, democracy, human rights and the rule of law, therefore it is my hope that the country will show leadership as the chair of the OSCE. Japan, as an OSCE Asian-partner country, will also cooperate with the Government of North Macedonia. 
 
 Because next year, 2024 will mark the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries, I intend to increase exchanges between our two countries in the areas of political dialogue, economy, culture, and citizen exchanges. We will also strive to provide any necessary support and services to Japanese residents in North Macedonia and Japanese companies, as well as to citizens of the Republic of north Macedonia who would apply for any visa other than short-term stay visa.
 I will work hard to further deepen the friendship between our two countries. I lookforward to your continued support in this endeavor. 
 
January 13, 2023