GGP: Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects in 2019

2019/12/28
4 декември / dhjetor 2019
Потпишување на договор за грант “Проектот за подобрување на медицинската средина на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во Скопје” (GGP2019) / Nënshkrimi i kontratës së grantit “Projekti për përmirësimin e ambientit mjekësor të Institutit për patofiziologji dhe mjekësi nukleare në Shkup” (GGP2019)

29 ноември / nëntor 2019
Потпишување на договор за грант “Проект за подобрување на основните јавни услуги на Општина Градско – набавка на ново мултифунксионално возило” (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e shërbimeve publike themelore të Komunës së Gradskos – blerja e automjetit multifunksional të ri” (GGP 2019)

26 ноември / nëntor 2019
Потпишување на договор за грант “Проектот за обезбедување на комунално возило на Општина Пробиштип” (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës së grantit “Projekti për furnizimin e komunës së Probishtipit me automjet për grumbullimin e mbeturinave” (GGP 2019)

22 ноември / nëntor 2019
Склучување на договор за грант „ Проектот за обезбедување на комунално возило на Општина Маврово Ростуше “ (GGP 2019) / Nënshrkumi i kontratës për grant për "Projekti për furnizim me automjet për menaxhim me mbeturinat për Komunën e Mavrovës dhe Rostushës " (GGP 2019) 

19 ноември / nëntor 2019
Склучување на договор за грант „Проект за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово “ (GGP 2019) / Nënshkrimi i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e ambientit mjekësor të institucionit public shëndetësor Qendra shëndetësore Kratovë” (GGP 2019)

7 ноември / nëntor 2019
Склучување на договор за грант „ Проектот за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Клиничка болница Тетово преку обезбедување на амбулантно возило“ (GGP 2019) / Nënshkrim i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e ambientit mjekësor të institucionit publik shëndetësor Spitali klinik Tetovë përmes blerjes së një veture ambulance” (GGP 2019)

19 јули / korrik 2019
Примопредавање на медицинска опрема во Делчево / Dorëzimi i pajisjes mjekësore në Dellçevë

21 мај / maj 2019
Одбележување на успешно завршен проект во Долнени / Festë me rastin e përfundimit me sukses të projektit në Dollnen 

8  мај / maj 2019
Прослава за успешно завршен проект во Битола / Manifestim për projektin e përfunduar me sukses në Manastir

8 април 2019
Свеченост по повод завршен проект во Прилеп

20 февруари 2019
Свечено потпишување на грант-проекти за поддршка на локално ниво за јапонската фискална 2018-та година