GGP: Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

2023/9/12
11 септември/ shtator 2023
Церемонија на предавање на ГГП за "Проект за реконструкција на објектот на Основното училиште "Д-р Владимир Полежински" во Кичево"/ Ceremonia e Dorëzimit të GGP-së “Projekti për rindërtimin e Shkollës Fillore “Dr. Vladimir Polezhinoski” në Kërçovë”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo”

23 јуни/ qershor 2023
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за обезбедување на Општина Охрид со комунално возило/ Ceremonia e dorëzimit të projektit në kuadër të GGP “Projekti për pajisjen e automjetit komunal për pastrimin e ujërave të zeza në Komunën e Ohrit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Providing Sewage Cleaning Vehicle in Municipality of Ohrid"

27 мај/ maj 2023
Амбсадорот Оцука Казуја на церемонијалното отворање на хибридна оперативна сала во Универзитетскиот клинички центар/ Ambasadori Otsuka Kazuya në ceremoninë e hapjes së sallës së operacionit hibrid në Klinikën Universitare/ Ambassador Otsuka Kazuya on the opening ceremony for hybrid operating room at University Clinic

март/ mars 2023
Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на ултразвучен систем за ЈЗУ Општа болница Струмица“ / Ceremonia e nënshkrimit të grantit “Projekti për furnizimin e aparatit ekografik për ISHP Spitali i Përgjithshëm Strumicë”/ Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Ultrasound system for the PHI General Hospital Strumica”

27 февруари/ shkurt 2023
Потпишување на договор за грант за „Проект за реконструкција на објектите на Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Тетово“/ Ceremonia e nënshkrimit të grantit “Projekti për rindërtimin e objektit të Shkollës Fillore “Kirili dhe Metodi” në Tetovë”/ Grant Contract Signing “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Kiril i Metodij” in Tetovo”

6 декември/ dhjetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e mjedisit mjekësor të ISHP Shtëpia e Shëndetit Kratovë"/ GGP Handover Ceremony for “The project for improvement of the medical environment of the Public Health Institution Health Center Kratovo”

5 декември/ dhjetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за ултразвук за ЈЗУ Општа болница Куманово” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të sistemit ekografik për ISHP Spitali i Përgjithshëm Kumanovë"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for Public Health Institution General Hospital Kumanovo”

1 декември/ dhjetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија”/ Ceremonia e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes blerjes së radiografit për ISHP Spitalin e Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar Gjevgjeli”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services for PHI General Hospital with Extended Activity Gevgelija”

24 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на мобилен рентген апарат на ЈЗУ Клиничка болница Штип”/ Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për blerjen e radiografit mobil në ISHP Spitalin Klinik Shtip"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI Clinical Hospital Shtip”

24 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore të ISHP Spitalit të Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar Koçan"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Equipment of the Public Health Institution General Hospital with Extended Activity Kochani”

21 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола”/ Ceremonia e përfundimit të GGP “Projektit për blerjen e sistemit ekografik për ISHP Spitalin Klinik “Dr. Trifun Panovski” Manastir”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution Clinical Hospital "Dr. Trifun Panovski" Bitola”

17 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на амбулантно возило за ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе“/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Provision of Ambulance for Public Health Institution Health Center Sveti Nikole”

17 ноември/ nëntor 2022
Потпишување на договор за грант за “Проект за реконструкција на покривот на Градинката „Изворче“ во Пробиштип”/ Grant Contract Signing “The Project for Reconstruction of the Roof of the Kindergarten Izvorche in Probishtip”

14 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Велес“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me radiograf të ISHP Spitalit të Përgjithshëm Veles”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of X-ray Machine for Public Health Institution General Hospital Veles”
3 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të sistemit ekografik për ISHP Spitalin e Përgjithshëm Strugë”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services for the Public Health Institution General Hospital Struga”

3 ноември/ nëntor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e ambientit mjekësor të ISHP Spitalit të Përgjithshëm Ohër përmes furnizimit me radiograf mobil"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid”

3 ноември/ nëntor 2022
Потпишување на договор за грант за „Проект за обезбедување на Општина Охрид со комунално возило“/ Nënshkrimi i marrëveshjes së grantit "Projekti për pajisjen e Komunës së Ohrit me automjet komunal"/ Grant Contract Signing “The Project for Providing Sewage Cleaning Vehicle in Municipality of Ohrid”

31 октомври/ tetor 2022
Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на бронхоскоп за ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија при Клиничкиот комплекс “Мајка Тереза”/ Nënshkrimi i marrëveshjes për grant për “Projektin për furnizimin e bronkoskopit për ISHP Klinikën Universitare për Kardiokirurgji Shtetërore në Kompleksin klinik “Nënë Tereza” / Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Bronchoscope for the University Clinic for Cardiac Surgery of “Mother Teresa””

26 октомври/ tetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за обезбедување на Општина Желино со ровокопач/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për pajisjen e Komunës së Zhelinës me ekskavator/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Providing one Backhoe Loader in Municipality of Zhelino"

26 октомври/ tetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore të ISHP Spitalit të Përgjithshëm me aktivitet të zgjeruar Dibër/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Equipment of the PHI General Hospital with Extended Activity Debar"

19 октомври/ tetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на опремата на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për sigurimin e pajisjeve për ISHP Enti për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit – Shkup/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Equipment for the PHI Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice – Skopje”

13 октомври/ tetor 2022
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за рендген за ЈЗУ Општа болница Гостивар/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të radiografit për ISHP Spitalin e Përgjithshëm Gostivar/ GGP Handover Ceremony for ”The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of X-ray for PHI General Hospital Gostivar"

6 октомври/ tetor 2022
Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на интраоперативен невромониторинг систем за ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија при Клиничкиот комплекс “/ Nënshkrimi i kontratës së grantit “Projekti për prokurimin e pajisjeve intraoperative neuromonitoruese për Klinikën Universitare për Kirurgji Maksilofaciale”/ Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Intraoperative Neuro Monitoring Equipment for the University Clinic for Maxillofacial Surgery”

28 септември/ shtator 2022
Церемонија за комплетирање на GGP Проект за подобрување на медицинската опрема за итна помош на ЈЗУ Здравствен дом Скопје/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore emergjente për ISHP Shtëpia e shëndetit - Shkup / GGP Handover Ceremony for “the Project for Improvement of Emergency Medical Equipment for the Public Health Institution Health Center Skopje"

15 септември/ shtator 2022
Церемонија за комплетирање на GGP проект во Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје/ Ceremoni me rastin e përfundimit me sukses të GGP "Projektit për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup"/ GGP Handover Ceremony for The Project for Procurement of the Medical Waste Recycling Machine for the University Clinic for Infectious Diseases and Febrile Conditions – Skopje

31 август/ gusht 2022
Церемонија за комплетирање на GGP проекти во Градска општа болница „8-ми Септември“/ Ceremonia e Dorëzimit të GGP në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit "8 Shtatori"/ GGP Handover Ceremony for the City General Hospital "8th of September"

20 мај/ maj 2022
Церемонија за комплетирање на „Проект за подобрување на образовната средина во основното училиште „Алија Авдовиќ“ во село Батинци – Општина Студеничани“/  Ceremonia e përfundimit të projektit - “Projekti për përmirësimin e mjedisit mësimor në Shkollën fillore “Alija Avdoviq” në fshatin Batincë në Komunën e Studeniçanit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Learning Environment in the Primary School Alija Avdovikj in Village Batinci in Municipality Studenichani”

10 мај/ maj 2022
Церемонија за комплетирање на „Проект за подобрување на медицинското опкружување на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во Скопје“/ Ceremonia e Dorëzimit të projektit për “Përmirësimin e mjedisit mjekësor në Institutin e Patofiziologjisë dhe Mjekësisë Bërthamore në Shkup”/ GGP Handover Ceremony for “The project for improvement of the medical environment of the Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine in Skopje”

9 март/ mars 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на опремата на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје” / Nënshkrimi i grant marrëveshjes “Projekti për sigurimin e pajisjeve për ISHP Enti për rehabilitim të dëgjimit, të folurit dhe zërit - Shkup” / Grant Contract Signing “Project for Providing Equipment for the PHI Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice - Skopje”

7 март/ mars 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за реконструкција на објект на Градинката „Детелинка“ – Крива Паланка“/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për rindërtimin e objektit të çerdhes “Detelinka” – Kriva Pallankë”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Kindergarten “Detelinka” – Kriva Palanka”

2 март/ mars 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për sigurimin e sistemit të ultrazërit për Institucionin shëndetësor publik, Spitali Klinik “Dr. Trifun Panovski”- “Manastir”/ GGP Signing Ceremony for “The Project for Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution Clinical Hospital "Dr. Trifun Panovski" Bitola”

25 февруари/ shkurt 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Желино со ровокопач”/ Ceremonia e nënshkrimit të grant kontratës “Projekti për sigurimin e një ngarkuesi në Komunën e Zhelinës”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing one Backhoe Loader in Municipality of Zhelino”

23 февруари/ shkurt 2022
Потпишување на грант договор за „ Проект за набавка на мобилен рентген апарат на ЈЗУ Клиничка болница Штип”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për përmirësimin e mjedisit mjekësor përmes sigurimit të aparatit të mbartshëm me rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Shtip”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Shtip”

21 февруари/ shkurt 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за реконструкција на покривот на Основното училиште „Блаже Конески“ - Велес”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për rindërtimin e kulmit të Shkollës fillore “Bllazhe Koneski” – Veles”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Roof of the Primary School Blazhe Koneski - Veles”

15 февруари/ shkurt 2022
Потпишување на грант договор за „Проект за реконструкција на објектите на Основното училиште „Д-р Владимир Полежиноски“ во Кичево”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për rindërtimin e objekteve të Shkollës fillore “Dr. Vlladimir Polezhinoski” në Kërçovë/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Reconstruction of the Physical Facilities of the Primary School “Dr. Vladimir Polezhinoski” in Kichevo”

4 февруари/ shkurt 2022
Потпишување на грант договор „Проектот за реновирање на за брахитерапија и радиотерапија на Универзитетската клиника за Радиотерапија и онкологија“/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për rinovimin e repartit të brakiterapisë dhe radioterapisë – Klinika Universitare e Radioterapisë dhe Onkologjisë/ Grant Contract Signing “Project for refurbishment of the department of Brachytherapy and Radiotherapy - University Clinic of Radiotherapy and Oncology”


2021

2020

2019

2018

2017

Список на грант-проекти