GGP: Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects in 2021

2021/12/29
13 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Босилово со комунално возило”/ Ceremonia e nënshkrimit të grant kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bosilovës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Bosilovo with Waste Management Vehicle”

7 декември/ dhjetor 2021
Церемонија за комплетирање на Проектот за подобрување на училишната средина во основното училиште „Кирил и Методиј“ во селото Канатларци во Општина Прилеп/ Ceremonia e përfundimit të projektit - “Projekti për Përmirësimin e Ambientit Mësimor në Shkollën Fillore “Kiril dhe Metodij” në fshatin Kanatlarci të Komunës së Prilepit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Learning Environment in the Primary School “Kiril and Metodij” in Village Kanatlarci in Municipality Prilep”

6 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Mjedisit Mjekësor përmes Sigurimit të Aparatit me Rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Ohër”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid”

6 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Sistemit të Ultrazërit për Spitalin e Përgjithshëm në Strugë”/ GGP Grant Contract Signing for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for the PHI General Hospital Struga”

3 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Брвеница со комунално возило”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bërvenicës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Brvenica with Waste Management Vehicle”

2 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ангеограф за Градска општа болница „8-ми Септември”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për Pëmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Angiografit për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” / Grant Contract Signing “Project for Improvement of Medical Services through Angiograph Procurement for 8th of September City General Hospital”

1 октомври/ tetor 2021
Церемонија на примопредавањево основното училиште „Светозар Марковиќ“, Општина Старо Нагоричане/ Titulli: Ceremonia e Dorëzimit në Shkollën Fillore Svetozar Markoviç, Komuna Staro Nagoriçane/ Handover Ceremony in Primary School Svetozar Markovikj, Municipality of Staro Nagorichane

23 август/ gusht 2021
Церемонија на примопредавање на проект во градинката Мајски Цвет, општина Битола/ Ceremonia Dorëzimit në Kopshtin Majski Cvet, Komuna Manastir/Bitola/ Handover Ceremony in Majski Cvet Kindergaten, Municipality of Bitola

9 август/ gusht 2021
Церемонија на примопредавање на проект во Општина Маврово Ростуше/ Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Mavrovës Rostushë/ Handover Ceremony in Municipality of Mavrovo Rostushe

21 јули / korrik 2021
Церемонија на примопредавање во Општина Пробиштип /Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Probishtipit/ Handover Ceremony in Municipality of Probishtip

7 мај / maj 2021
Церемонија на примопредавање за јавното комунално претпријатие „Клепа“ во Општина Градско / Ceremonia e dorëzimit të projektit për Ndërmarrjen Publike Komunale “Klepa” në Komunën e Gradskos / Handover Ceremony for the Public Utility Company “Klepa” in Municipality of Gradsko

12 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të radiografit për IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Gjevgjeli“

8 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за набавка на амбулантно возило за ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе“ / Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për furnizimin e autoambulancës për IPSH Shtëpinë e shëndetit Sveti Nikollë“

4 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Велес“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me radiograf për IPSH Spitalin e përgjithshëm Veles“

2 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани“  / Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimptari të zgjeruar Koçani“

24 февруари / shkurt 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за ултразвук за ЈЗУ Општа болница Куманово“ / Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të sistemit për ultrazë për IPSH Spitalin e përgjithshëm Kumanovë” 

19 февруари / shkurt 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Гостивар“  / Nënshkrimi i marrëveshjes së grantit "Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të radiografit për IPSH Spitali i Përgjithshëm Gostivar" 

17 февруари / shkurt 2021
Церемонија за потпишување на грант-договор за нов „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Pojekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Dibër” 

15 февруари / shkurt 2021
Церемонија на примопредавање во основното училиште „Гоце Делчев“ во село Долни Дисан во Општина Неготино / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Goce Delçev" në fshatin Disan i Poshtëm në Komunën e Negotinës 

10 февруари / shkurt 2021
Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на итна медицинска опрема за Jавна здравствена установа Здравствен дом Скопје“ / Nënshkrimi i marrëveshjes të grantit "Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore emergjente për Institutin për shëndet publik Shtëpia e shëndetit - Shkup"
 

февруари / shkurt 2021
Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвук за Градската општа болница„ 8-ми Септември “ / Nënshkruhet marrëveshja për grantin “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me ultrazë për Spitalin e Qytetit “8 Shtatori”” 

 

февруари / shkurt 2021
Потпишан грант договор за „Проект за набавка на опрема за рециклирање на медицински отпад за Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје “ / Nënshkruhet kontrata e grantit për "Projektin për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup"

 февруари / shkurt 2021
Церемонија за примопредавање во основното училиште „Браќа Миладиновци“ / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Braqa Miladinovci"13 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Босилово со комунално возило”/ Ceremonia e nënshkrimit të grant kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bosilovës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Bosilovo with Waste Management Vehicle”

7 декември/ dhjetor 2021
Церемонија за комплетирање на Проектот за подобрување на училишната средина во основното училиште „Кирил и Методиј“ во селото Канатларци во Општина Прилеп/ Ceremonia e përfundimit të projektit - “Projekti për Përmirësimin e Ambientit Mësimor në Shkollën Fillore “Kiril dhe Metodij” në fshatin Kanatlarci të Komunës së Prilepit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Learning Environment in the Primary School “Kiril and Metodij” in Village Kanatlarci in Municipality Prilep”

6 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Mjedisit Mjekësor përmes Sigurimit të Aparatit me Rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Ohër”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid”

6 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Sistemit të Ultrazërit për Spitalin e Përgjithshëm në Strugë”/ GGP Grant Contract Signing for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for the PHI General Hospital Struga”

3 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за обезбедување на Општина Брвеница со комунално возило”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për furnizimin e Komunës së Bërvenicës me automjet për menaxhimin e mbeturinave”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Providing Municipality of Brvenica with Waste Management Vehicle”

2 декември/ dhjetor 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ангеограф за Градска општа болница „8-ми Септември”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për Pëmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Angiografit për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” / Grant Contract Signing “Project for Improvement of Medical Services through Angiograph Procurement for 8th of September City General Hospital”

1 октомври/ tetor 2021
Церемонија на примопредавањево основното училиште „Светозар Марковиќ“, Општина Старо Нагоричане/ Titulli: Ceremonia e Dorëzimit në Shkollën Fillore Svetozar Markoviç, Komuna Staro Nagoriçane/ Handover Ceremony in Primary School Svetozar Markovikj, Municipality of Staro Nagorichane

23 август/ gusht 2021
Церемонија на примопредавање на проект во градинката Мајски Цвет, општина Битола/ Ceremonia Dorëzimit në Kopshtin Majski Cvet, Komuna Manastir/Bitola/ Handover Ceremony in Majski Cvet Kindergaten, Municipality of Bitola

9 август/ gusht 2021
Церемонија на примопредавање на проект во Општина Маврово Ростуше/ Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Mavrovës Rostushë/ Handover Ceremony in Municipality of Mavrovo Rostushe

21 јули / korrik 2021
Церемонија на примопредавање во Општина Пробиштип /Ceremonia e Dorëzimit në Komunën e Probishtipit/ Handover Ceremony in Municipality of Probishtip

7 мај / maj 2021
Церемонија на примопредавање за јавното комунално претпријатие „Клепа“ во Општина Градско / Ceremonia e dorëzimit të projektit për Ndërmarrjen Publike Komunale “Klepa” në Komunën e Gradskos / Handover Ceremony for the Public Utility Company “Klepa” in Municipality of Gradsko

12 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të radiografit për IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Gjevgjeli“

8 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за набавка на амбулантно возило за ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе“ / Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për furnizimin e autoambulancës për IPSH Shtëpinë e shëndetit Sveti Nikollë“

4 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Велес“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me radiograf për IPSH Spitalin e përgjithshëm Veles“

2 март / mars 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани“  / Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimptari të zgjeruar Koçani“

24 февруари / shkurt 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за ултразвук за ЈЗУ Општа болница Куманово“ / Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të sistemit për ultrazë për IPSH Spitalin e përgjithshëm Kumanovë” 

19 февруари / shkurt 2021
Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Гостивар“  / Nënshkrimi i marrëveshjes së grantit "Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të radiografit për IPSH Spitali i Përgjithshëm Gostivar" 

17 февруари / shkurt 2021
Церемонија за потпишување на грант-договор за нов „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар“/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Pojekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Dibër” 

15 февруари / shkurt 2021
Церемонија на примопредавање во основното училиште „Гоце Делчев“ во село Долни Дисан во Општина Неготино / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Goce Delçev" në fshatin Disan i Poshtëm në Komunën e Negotinës 

10 февруари / shkurt 2021
Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на итна медицинска опрема за Jавна здравствена установа Здравствен дом Скопје“ / Nënshkrimi i marrëveshjes të grantit "Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore emergjente për Institutin për shëndet publik Shtëpia e shëndetit - Shkup"
 

февруари / shkurt 2021
Потпишување на договор за грант „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвук за Градската општа болница„ 8-ми Септември “ / Nënshkruhet marrëveshja për grantin “Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me ultrazë për Spitalin e Qytetit “8 Shtatori”” 

 

февруари / shkurt 2021
Потпишан грант договор за „Проект за набавка на опрема за рециклирање на медицински отпад за Универзитетска Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје “ / Nënshkruhet kontrata e grantit për "Projektin për furnizim të pajisjes për riciklimin e mbetjeve mjekësore për Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup"

 февруари / shkurt 2021
Церемонија за примопредавање во основното училиште „Браќа Миладиновци“ / Ceremonia e dorëzimit në shkollën fillore "Braqa Miladinovci"